Privacyverklaring

Beste lezer,

We nemen de bescherming van onze gegevens erg serieus en hebben hard gewerkt om te kunnen voldoen aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe Europese privacywetgeving is sinds 25 mei 2018 van kracht. We hebben ons privacybeleid bijgewerkt om u meer inzicht te kunnen bieden in de manier waarop we persoonlijke gegevens verwerken, zoals hieronder beschreven in de privacyverklaring

Gegevens:

Stichting Bigfest, Koudekerkseweg 4, 4373RB, Biggekerke.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73315753 en RSIN 859456560
De verdere (contact)gegevens zijn te vinden op de website www.bigfest.nl
In deze Privacyverklaring duiden wij onszelf aan met “ons”, “wij”, “we”, “onze” of “Bigfest”.

Website

Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee de bovengenoemde website bedoeld.
Opslaan van gegevens uit een contactformulier
De gegevens van een contactformulier dat u invult op deze website worden alleen gebruikt door Stichting Bigfest voor het doel waarvoor u het formulier invult, zoals een verzoek om sponsoring. De informatie wordt niet gedeeld met derde partijen. Alleen de gegevens die u zelf invult worden opgeslagen; voornaam, achternaam, email adres, organisatie, telefoon en de tekst die u ons als bericht schrijft. Er wordt geen andere informatie verzameld.
De gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard en daarna verwijderd. Binnen die termijn van twee jaar kunt ook zelf verzoeken om uw gegevens te laten verwijderen of wijzigen; een dergelijk verzoek wordt altijd gehonoreerd.
De opslag van deze gegevens vindt alleen plaats in een beveiligde omgeving. Dit systeem is beveiligd en voldoet aan de privacywetgeving.

Persoonsgegevens

  1. Wij houden digitale dossiers aan van onze sponsors en relaties. Het kan zijn dat wij daarbij persoonsgegevens verwerken. Wij doen dit ter uitvoering van de met onze sponsors en relaties gesloten overeenkomsten en (voor zover daar geen overeenkomst voor is), voor het verkrijgen van opdrachten. Ook krijgen wij eventueel persoonsgegevens via het contactformulier op onze website.

Welke persoonsgegevens? De persoonsgegevens die we verwerken betreffen zijn voornamelijk NAW-gegevens van onze klant, telefoonnummer, inhoud van een ingevuld contactformulier, beeldmateriaal, telefoonnummer, e-mailadres contactpersoon, overeenkomsten.

  1. Verstrekking aan derden. Wij verstreken geen persoonsgegevens aan (andere) andere derden, tenzij dat nodig of nuttig is voor hetgeen hierboven onder sub 1 is vermeld.
  2. Onze leveranciers of dienstverleners. Voor het verwerken van persoonsgegevens maken wij gebruik van software/dataopslag die door één of meer derden ter beschikking wordt gesteld en waarvoor zij mogelijk ook supportdiensten verlenen. Alleen bestuursleden hebben toegang tot deze persoonsgegevens.
  3. Termijnen. Persoonsgegevens die nodig of nuttig kunnen zijn voor onze rechtspositie bewaren we 6 jaar. Persoonsgegevens van sponsors of relaties bewaren 6 jaar na het laatste contactmoment of na opzegging van een servicecontract. Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde termijnen. Persoonsgegevens die we verwerken op grond van verkregen toestemming, bewaren we voor de duur van de toestemming. Gegevens van een ingevuld contactformulier bewaren we maximaal 2 jaar. Emailberichten bewaren we 10 jaar.

Rechten van betrokkene

De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende.
· Betrokkene kan ons om inzage vragen
van de persoonsgegevens die van hem worden verwerkt.
· Het recht om zijn persoonsgegevens te rectificeren.
· Het recht om het wissen van persoonsgegevens te vragen.
· Het recht op beperking van de verwerking.
· Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
· Het recht om bezwaar te maken.
De exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.

Klacht

Indien u meent dat uw privacy wordt geschonden heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).
Datalekken
Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.
Versie van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13 Januari 2019.